ชื่อ : นางอนุลักษณ์ กองสุข
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี 3
วุฒิ :
email : anulak@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายเจริญ เมืองมูล
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง : ช่างคุรุภัณฑ์
วุฒิ :
email : charoen@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายพล วงศ์ใหญ่
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง : ช่างไฟ 3
วุฒิ :
email : pol@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายนพพันธ์ วงศ์แพทย์
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
วุฒิ :
email : noppan@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายผิน ฤดีใจ
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง : ช่างสี 3
วุฒิ :
email : pin@chiangkham.ac.th
 
ชื่อ : นายปฏิพล พวงแก้ว
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง : ช่างไม้ 3
วุฒิ :
email : patipon@chiangkham.ac.th